منابع کارشناسی ارشد 94, برترین منابع ارشد , منابع ارشد دانشگاه آزاد 94,منابع ارشد ملی,ارشد دولتی

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع کارشناسی ارشد 93 ,ارشد 93, آزمون

منابع کنکور دکتری و کار‌شناسی ارشد 93 سراسری، آزاد، وزارت بهداشت
جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای پی اچ دی آزمون تماس بگیرید
 
منابع کنکور ارشد سراسری مدیریت کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری شناسایی و مبارزه با علف های هرز
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری توسعه روستایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری بیوتکنولوژی در کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری بیابان زدایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری مکانیزاسیون کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری توسعه و عمران مناطق بیابانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری محیط زیست و منابع طبیعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری تولیدات گیاهی و دامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری مدیریت مناطق بیابانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری هواشناسی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری مکانیک ماشینهای کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری بیماری شناسی گیاهی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری حشره شناسی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری علوم و صنایع غذایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری صنابع خمیر و کاغذ
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری بیولوژی و آناتومی چوب
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری حفاظت و اصلاح چوب
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری فرآورده های چند سازه چوب
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری صنایع چوب
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری صید و بهره برداری آبزیان
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری بوم شناسی آبزیان شیلاتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری فرآوری محصولات شیلاتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری تکثیر و پرورش آبزیان
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری شیلات
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری تولید محصولات باغبانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری اصلاح گیاهان باغبانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری پرورش و تولید طیور
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری علوم دامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری علوم خاک - خاکشناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری جنگلداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری ترویج و آموزش کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری علوم باغبانی منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری اقتصاد کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری کشاورزی اکولوژیک - اگرواکولوژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری علوم و تکنولوژی بذر
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری زراعت
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری اصلاح نباتات
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع آب
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری سازه های آبی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری آبیاری و زهکشی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری مرتعداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد سراسری آبخیزداری
 
فهرست منابع کار‌شناسی ارشد آزاد ۱۳۹۲ - ارشد ۱۳۹۲ - آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سال 1392
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد, منابع کنکور ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اقتصاد کشاورزی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بیماری شناسی گیاهی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بیوتکنولوژی کشاورزی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ترویج و آموزش کشاورزی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد توسعه روستایی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علف های هرز (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آبیاری (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آبیاری و زهکشی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی منابع آب (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سازه های آبی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد باغبانی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی (کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد باغبانی - میوه کاری (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم باغبانی گرایش سبزی کاری (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد باغبانی - گیاهان زینتی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تولیدات گیاهی (مهندسی تولیدات گیاهی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی جنگل (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جنگلداری (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جنگل شناسی (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد حشره شناسی کشاورزی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم و تکنولوژی بذر (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد زراعت (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اصلاح نباتات (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کشاورزی اکولوژیک (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بوم شناسی آبزیان شیلاتی (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تکثیر و پرورش آبزیان (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پیدایش، رده بندی خاک و ارزیابی خاک (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خاک شناسی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فیزیک و حفاظت خاک (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بیولوژی خاک (مهندمهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم دامی  (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پرورش و مدیریت تولید طیور  (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تغذیه دام  (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اصلاح نژاد دام  (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فیزیولوژی دام  (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت دامپروری  (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تغذیه طیور  (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد صنایع چوب (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اصلاح چوب (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد صنایع غذایی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تکنولوژی مواد غذایی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شیمی مواد غذایی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد میکروبیولوژی مواد غذایی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مواد غذایی و طراحی صنایع غذایی (کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی آبخیزداری (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرتعداری (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد زیستگاهها و تنوع زیستی (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آلودگیهای محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارزیابی و آمایش سرزمین (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت کشاورزی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد محیط زیست و منابع طبیعی (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی منابع طبیعی (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت مناطق بیابانی (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مناطق بیابانی (مهندسی منابع طبیعی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مکانیزاسیون کشاورزی (مهندسی کشاورزی)منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی (مهندسی کشاورزی)منابع کار‌شناسی ارشد آزاد ۱۳۹۲ - ارشد ۱۳۹۲ - منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد, منابع کنکور ارشد - منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کشاورزی و منابع طبیعی تمامی رشته ها موجود میباشد

دانلود دفترچه ارشد 92 دانشگاه آزاد

دانلود دفترچه ارشد 92 دانشگاه آزاد

منابع کنکور ارشد 1393 سراسری مدیریت کشاورزیمنابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری شناسایی و مبارزه با علف های هرزمنابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری توسعه روستاییمنابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری بیوتکنولوژی در کشاورزیمنابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری بیابان زداییمنابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری مکانیزاسیون کشاورزیمنابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری توسعه و عمران مناطق بیابانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری محیط زیست و منابع طبیعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری تولیدات گیاهی و دامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری مدیریت مناطق بیابانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری هواشناسی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری مکانیک ماشینهای کشاورزی  
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری بیماری شناسی گیاهی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری حشره شناسی کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری علوم و صنایع غذایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری صنابع خمیر و کاغذ
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری بیولوژی و آناتومی چوب  
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری حفاظت و اصلاح چوب  
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری فرآورده های چند سازه چوب 
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری صنایع چوب
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری صید و بهره برداری آبزیان
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری بوم شناسی آبزیان شیلاتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری فرآوری محصولات شیلاتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری تکثیر و پرورش آبزیان
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری شیلات
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری تولید محصولات باغبانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری اصلاح گیاهان باغبانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری پرورش و تولید طیور
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری علوم دامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری علوم خاک
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری جنگلداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری ترویج و آموزش کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری علوم باغبانی 
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری اقتصاد کشاورزی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری کشاورزی اکولوژیک - اگرواکولوژی
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری علوم و تکنولوژی بذر
منابع کنکور کارشناسی ارشد 
1393 سراسری زراعت
منابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری اصلاح نباتات
منابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری مهندسی منابع آب منابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری سازه های آبیمنابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری آبیاری و زهکشیمنابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری مرتعداریمنابع کنکور کارشناسی ارشد 1393 سراسری آبخیزداری
منابع ارشد 92, جزوات ارشد, کنکور ارشد 1392, منابع کارشناسی ارشد, سایت ارشد 92

خرید پستی منابع دکتری آزاد سراسری
خربد پستی منابع ارشد آزاد سراسری
کشاورزی و منابع طبیعی ,فنی مهندسی, علوم پایه, علوم انسانی, علوم پزشکی, هنر, دامپزشکی, تربیت بدنی, زبان

- خرید پستی منابع ارشد سراسری زراعت تحویل درب منزل، پرداخت به مامور پست- خرید پستی منابع ارشد سراسری باغبانی تحویل درب منزل، پرداخت به مامور پست
- خرید پستی منابع ارشد سراسری صنایع غذایی تحویل درب منزل
- خرید پستی منابع ارشد دانشگاه آزاد باغبانی تحویل درب منزل، پرداخت به مامور پست
- خرید پستی منابع ارشد آزاد صنایع غذایی 
تحویل درب منزل، پرداخت به مامور پست

در چند هفته آینده لینک خرید پستی تمامی رشته ها فعال خواهند شد

خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد| منابع دکتری | سوالات آزمون | جزوات کنکور دکتری ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته – در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت phd1392.ir را حتما اعلام نمایید.
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸ دفتر ساعت ۹ صبح الی ۱۴ عصر

۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها           PhdAzmoon[at]gmail.com   
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع دکتری صنایع غذایی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید[آخر پیامک phd1392.ir قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود
درصورت عدم مشاهده بخشهایی از رشته یا بسته های درسی، هم اکنون رشته و ایمیل خود را به یکی از تلفنهای پشتیبانی پی اچ دی آزمون پیامک فرمائید.

شماره حساب و شماره کارت به کارت فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون - کارت به کارت از طریق کلیه کارتهای عضو سیستم شتاب :
بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07
—————————————————————————–
بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر، مبلغ واریزی  با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.

www.PhdAzmoon.Net
دانلود دفترچه های کنکور و آزمونها در سایت پی اچ دی آزمون دات نت دیدن فرمایید


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-5.aspx
تاریخ انتشار : دوشنبه دوم مرداد 1391ساعت 4:54 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

50248 -منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
منابع کارشناسی ارشد علوم باغبانی - منابع ارشد فیزیولوژی درختان میوه - جزوات ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - جزوه های ارشد باغبانی - منابع کارشناسی ارشد جدید باغبانی - منابع ارشد جدید و بروز شده - جزوه اساتید طراح سوال و مهم ارشد باغبانی-میوه کاری
1-زبان انگلیسی
جزوه زبان انگلیسی
دانلود جزوه زبان انگلیسی
سوالات زبان انگلیسی عمومی
لغات تخصصی انگلیسی باغبانی
 
2-آمار
جزوه آمار
جروه امار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 
7-اصول باغبانی
جزوه اصول باغبانی
جزوه سبزی کاری عمومی
جزوه میوه کاری عمومی
جزوه باغبانی و پیوند هرس درختان
 
8-فیزیولوژی بعد از برداشت و ازدیاد نباتات
جزوه فیزیولوِژی پس از برداشت
جزوه فیزیولوژی گیاهی
جزوه ازدیاد نباتات
 
9-گیاه شناسی و خاک شناسی
جزوه گیاه شناسیی 1
جزوه گیاه شناسی 2
جزوه خاک شناسی عمومی
جزوه خاکشناسی
برترین جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بهترین و برترین منابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
+مجموعه سوالات سالهای قبل
برای هر مواد امتحانی براساس مقدار ضریب آن جزوات ارسال میگردد امکان دارد یک ضریب/مواد امتحانی قید شده در بالا 2 جزوه ارسال شود،یک ضریب دیگر بر اساس ضریب بالا تا 6 جزوه ارسال گردد.

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت 9 صبح الی 17:30 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ارشد ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ - PhdAzmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع کنکور ارشد باغبانی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک seniorresources قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

برای درخواست نمایندگی پی اچ دی آزمون و درخواست هر نوع همکاری با ایمیل PhdAzmoon[at]gmail.com مکاتبه نمایید.

پرداخت نقدی ; واریز به حساب یا کارت به کارت یا حضوری فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون
بانک صادرات
شماره حساب : ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

بانک ملی
شماره حساب : ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06

ارسال با پست بعد از واریز هزینه محصول
سفارش دریافت از طریق پست: بعد از اعلام شماره فیش واریزی یا ارجاع یا پیگیری، تاریخ و ساعت واریز، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، مبلغ واریزی ،آدرس، کُدپُستی، آدرس ایمیل معتبر، با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید

مطالب و رشته های مرتبط با رشته مورد جستجوی شما - سایت کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - یک از چهار دات کام
منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها دانشگاه آزاد سراسری 94 - 93

برچسب‌ها: جزوه اساتید طراح سوال و مهم ارشد باغبانیمنابع ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوهمنابع ارشد فیزیولوژی درختان میوهمنابع ارشد اصلاح درختان میوهمنابع ارشد باغبانی


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-66.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:27 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

50322 -منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی - جزوات ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی - جزوات رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد - جزوات اساتید طراح سوال و مهم کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی - جزوه بیوتکنولوژی کشاورزی - سایت کارشناسی ارشد کشاورزی- سایت خبری آموزشی کشاورزی - سایت کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
1-زبان انگلیسی
جزوه زبان انگلیسی
دانلود جزوه زبان انگلیسی
سوالات زبان انگلیسی عمومی
لغات تخصصی انگلیسی باغبانی
 
2-آمار
جزوه آمار
جروه امار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 
3-زراعت
جزوه زراعت عمومی
جزوه زراعت غلات
جزوه نکات برتر زراعت
جزوه نکته برداری زراعت
 
10-اصول اصلاح ژنتیک
جزوه اصول اصلاح
جزوه اصول ژنتیک
جزوه اصلاح نباتات
 
11-بیوشیمی و ژنتیک مولکولی
جزوه بیوشیمی
جزوه بیوشیمی عمومی
جزوه ژنتیک عمومی
جزوه ژنتیک مولکولی
 
12-طرح آزمایشات کشاورزی
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی
سوالات طرح آزمایشهای کشاورزی
برترین جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بهترین و برترین منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
+مجموعه سوالات سالهای قبل
برای هر مواد امتحانی براساس مقدار ضریب آن جزوات ارسال میگردد امکان دارد یک ضریب/مواد امتحانی قید شده در بالا 2 جزوه ارسال شود،یک ضریب دیگر بر اساس ضریب بالا تا 6 جزوه ارسال گردد.

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت 9 صبح الی 17:30 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ارشد ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ - PhdAzmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع کنکور ارشد باغبانی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک seniorresources قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

برای درخواست نمایندگی پی اچ دی آزمون و درخواست هر نوع همکاری با ایمیل PhdAzmoon[at]gmail.com مکاتبه نمایید.

پرداخت نقدی ; واریز به حساب یا کارت به کارت یا حضوری فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون
بانک صادرات
شماره حساب : ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

بانک ملی
شماره حساب : ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06

ارسال با پست بعد از واریز هزینه محصول
سفارش دریافت از طریق پست: بعد از اعلام شماره فیش واریزی یا ارجاع یا پیگیری، تاریخ و ساعت واریز، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، مبلغ واریزی ،آدرس، کُدپُستی، آدرس ایمیل معتبر، با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد ۹۳ | دانلود سوالات ارشد دولتی ۹۳ | دانلود سوالات کنکور ارشد ۹۳ سراسری

مطالب و رشته های مرتبط با رشته مورد جستجوی شما - سایت کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - یک از چهار دات کام

سایت ارشد کشاورزیجزوات اساتید طراح سوال و مهم کارشناسی ارشدمنابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزیمنابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیجزوات ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

برچسب‌ها: سایت ارشد کشاورزیجزوات اساتید طراح سوال و مهم کارشناسی ارشدمنابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزیمنابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیجزوات ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-65.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:27 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع کارشناسی ارشد 94 کشاورزی منابع طبیعی

بسته های آموزشی مکاتبه ای ویژه کنکور کارشناسی ارشد سراسری گروه کشاورزی و منابع طبیعی پی اچ دی آزمون
منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری (ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری ) 1301
منابع کارشناسی ارشد مرتعداری (ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری ) 1301
منابع کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ( ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب ) 1302
منابع کارشناسی ارشد سازه های آبی ( ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب ) 1302
منابع کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ( ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب ) 1302
منابع کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی ( ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب ) 1302
منابع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ( ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ) 1303
منابع کارشناسی ارشد زراعت ( ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ) 1303
منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ( ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ) 1303
منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک ( اگرواکولوژی ) ( ارشد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات ) 1303
منابع کارشناسی ارشد سیاست و توسعه کشاورزی ( ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی ) 1304
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی ( ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی ) 1304
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ( ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی ) 1304
منابع کارشناسی ارشد بازاریابی محصولات کشاورزی ( ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی ) 1304
منابع کارشناسی ارشد علوم باغبانی (ارشد سراسری مهندسی علوم باغبانی ) 1305
منابع کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی (ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی ) 1306
منابع کارشناسی ارشد جنگلداری (ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگلداری ) 1307
منابع کارشناسی ارشد خاکشناسی (ارشد مهندسی کشاورزی – علوم خاک ) 1308
منابع کارشناسی ارشد علوم دامی (ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور ) 1309
منابع کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور (ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور ) 1309
منابع کارشناسی ارشد علوم طیور - تغذیه طیور (ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور ) 1309
منابع کارشناسی ارشد علوم طیور - فیزیولوژی طیور (ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور ) 1309
* منابع کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی (ارشد سراسری مهندسی تولیدات گیاهی ) 1310
منابع کارشناسی ارشد تولید محصولات باغبانی (ارشد مهندسی تولیدات گیاهی ) 1310
منابع کارشناسی ارشد شیلات سایر گرایش ها به جز تکثیر و پرورش آبزیان (ارشد شیلات سایر گرایش ها به جز تکثیر و پرورش آبزیان ) 1311
منابع کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان (ارشد مشیلات سایر گرایش ها به جز تکثیر و پرورش آبزیان ) 1311
منابع کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی (ارشد شیلات سایر گرایش ها به جز تکثیر و پرورش آبزیان ) 1311
منابع کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی (ارشد شیلات سایر گرایش ها به جز تکثیر و پرورش آبزیان ) 1311
منابع کارشناسی ارشد صید و بهره برداری آبزیان (ارشد شیلات سایر گرایش ها به جز تکثیر و پرورش آبزیان ) 1311
منابع کارشناسی ارشد صنایع چوب (ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب ) 1312
منابع کارشناسی ارشد فرآورده های چند سازه چوب (ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب ) 1312
منابع کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب (ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب ) 1312
منابع کارشناسی ارشد بیولوژی و آناتومی چوب (ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب ) 1312
منابع کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ (ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب ) 1312
منابع کارشناسی ارشد طراحی و مهندسی چوب (ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب ) 1312
منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی (ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی ) 1313
منابع کارشناسی ارشد علوم و مواد غذایی (ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی ) 1313
منابع کارشناسی ارشد زیست فناوری مواد غذایی (ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی ) 1313
منابع کارشناسی ارشد فناوری مواد غذایی (ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی ) 1313
* منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی (ارشد حشره شناسی کشاورزی ) 1314
منابع کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی (ارشد بیماری شناسی گیاهی ) 1315
منابع کارشناسی ارشد محیط زیست (ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ) 1317
منابع کارشناسی ارشد طراحی و ساخت (ارشد مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم ) 1319
منابع کارشناسی ارشد انرژی های تجدید پذیر (ارشد مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم ) 1319
منابع کارشناسی ارشد فناوری پس از برداشت (ارشد مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم ) 1319
منابع کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی (ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت و همزیستی با بیابان ) 1321
منابع کارشناسی ارشد محیط زیست و منابع طبیعی (ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت و همزیستی با بیابان ) 1321
منابع کارشناسی ارشد توسعه و عمران مناطق بیابانی (ارشد مهندسی منابع طبیعی مدیریت و همزیستی با بیابان ) 1321
* منابع کارشناسی ارشد مدیریت و تحلیل سامانه ها (ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ) 1322
* منابع کارشناسی ارشد انرژی (ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ) 1322
* منابع کارشناسی ارشد بازیافت و مدیریت پسماند (ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ) 1322
* منابع کارشناسی ارشد بیابان زدایی (ارشد مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی ) 1323
* منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی (ارشد مهندسی بیوتکنولوژی در کشاورزی ) 1324
* منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی (ارشد مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی ) 1325 
* منابع کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ارشد مبارزه با علف های هرز ) 1326
* منابع کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی (ارشد سراسری مدیریت کشاورزی ) 1327
منابع کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز (ارشد سراسری مهندسی فضای سبز ) 1328

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت 9 صبح الی 17:30 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ارشد ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ - PhdAzmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع کنکور ارشد باغبانی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک seniorresources قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.

برای درخواست نمایندگی پی اچ دی آزمون و درخواست هر نوع همکاری با ایمیل PhdAzmoon[at]gmail.com مکاتبه نمایید.

پرداخت نقدی ;واریز به حساب یا کارت به کارت یا حضوری فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون
بانک صادرات
شماره حساب : ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

بانک ملی
شماره حساب : ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06

ارسال با پست بعد از واریز هزینه محصول
سفارش دریافت از طریق پست: بعد از اعلام شماره فیش واریزی یا ارجاع یا پیگیری، تاریخ و ساعت واریز، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، مبلغ واریزی ،آدرس، کُدپُستی، آدرس ایمیل معتبر، با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.

شماره حساب و شماره کارت به کارت | عضویت در خبرنامه | دانلود مستقیم دفترچه آزمون ها | جدیدترین اخبار آزمون دکتری | جدیدترین اخبار کارشناسی ارشد | درباره ما |

نحوه خرید منابع و جزوات سایت (برروی لینکهای زیر کلیک نمایید )
میزان تخفیف برای بسته‌های آموزشی و منابع آزمون
-شرکت در طرح ارسال جزوات رایگان سایت منابع ارشد دکتری طرح عمومی
طرح ارسال رایگان منابع مخصوص مدیران سایت ها و وبلاگ ها
طرح خرید فایل های ارزشمند کاربران با تعرفه های مناسب - طرح پی اچ دی آزمون 
توصیه‌های مهم عملکرد بهتر در امتحان‌های تستی و تشریحی
سوالات متداول خرید بسته و فایل ارشد دکتری

منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژیمنابع کارشناسی ارشد 94 کشاورزیمنابع کارشناسی ارشد 94ارشد کشاورزیکنکور کارشناسی ارشد سراسری


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-64.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:26 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع کارشناسی ارشد باغبانی سراسری

منابع کارشناسی ارشد باغبانی سراسری - منابع ارشد مهندسی کشاورزی - جزوات ارشد علوم باغبانی کد 1305
1- زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی 2
2- میوه کاری 3 
3- خاک شناسی و گیاه شناسی 2
4- ازدیاد نباتات 2
5- فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت 2
6- سبزی کاری وگل کاری 3
دفترچه نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری 5 سال اخیر با پاسخ کلیدی ( بیشتر از 5 سال، سالی 2000 تومان، مجموعه سوالات آزمون ارشد بعضی رشته تا 15 سال گذشته موجود است ).

توجه: شما می توانید بسته ها را بصورت کامل یا از کل بسته های کامل درسی باغبانی ویژه داوطلبان آزمون ارشد بصورت انتخابی جزوات را گلچین نمایید، یا فقط سوالات کنکوری را خرید نمایید.
- در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه های دولتی شهر تهران ،دانشگاه تهران ،دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته در شهرستانها و از همکاری دانشجویان 
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم و تحقیقات استفاده شده است.
- در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است.
- جزوه های فوق از جزوات اساتید مهم و دانشجویان رتبه های برتر کنکور یا با معدل های بالا و گاها اساتید طراح سوال این رشته تهیه شده و آماده ارسال برای داوطلبین آزمون ارشد سراسری می 
باشد.
- جزوات کنکوری ارشد سراسری ارسالی بصورت دستنویس ( جزوات دست نوشته ) و تایپ شده می باشند و برای هر درس یا مواد امتحانی بین یک تا 4 جزوه ارسال می گردد.

- قبولی در آزمون کارشناسی ارشد را با ما ( پی اچ دی آزمون ) تجربه نمایید.
آیا با وجود اینکه سال گذشته تلاش کرده اید ولی هنوز موفق به قبولی نشده اید؟
آیا می دانید هر ساله کسانی که معتبرترین منابع را در اختیار دارند براحتی در بهترین دانشگاههای ایران پذیرفته میشوند؟

- بسته آموزشی کنکور ارشد سراسری باغبانی بصورت کپی و پرینت شده از طریق پست سفارشی یا پیشتاز برای داوطلبان ارسال می شود.

- هدیه ویژه پی اچ دی آزمون به خریداران پکیج کامل درسی ارشد : مشاوره رایگان + ارسال کل سوالات ارشد رشته درخواستی تا 20 سال گذشته ، ارسال به ایمیل متقاضی
- شما می توانید جزوات آزمون ارشد دانشگاه آزاد و همچنین جزوات آزمون ارشد پردیس های خودگردان و ارشد دوره های مجازی ( ویژه شاغلین ) را از همین سایت خریداری نمایید.
- برای درخواست نمایندگی و درخواست همکاری در هر زمینه ای با ایمیل PhdAzmoon[at]gmail.com مکاتبه نمایید.

جزوات کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه دولتی مهندسی کشاورزی – جزوات کنکور ارشد علوم باغبانی دانشگاه سراسری
جزوات و جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوات و جزوه زبان انگلیسی تخصصی
جزوات و جزوه میوه کاری
جزوات و جزوه خاک شناسی
جزوات و جزوه گیاه شناسی
جزوات و جزوه ازدیاد نباتات
جزوات و جزوه فیزیولوژی گیاهی 
جزوات و جزوه فیزیولوژی بعد از برداشت
جزوات و جزوه سبزی کاری
جزوات و جزوه گل کاری
- بعد از واریز هزینه به شماره حساب موسسه یا شماره کارت و سپس اطلاع دادن آدرس و اطلاعات واریزی با تماس تلفنی یا ارسال پیامک ، محصول فوق برای شما (از طریق پست)ارسال میگردد، مدت 
زمان ارسال تا دریافت بسته ارشد بعد از واریز نسبت به ثبت نام متقاضیان به شما اطلاع داده می شود. ( برای دریافت شماره حساب ها، شماره کارت به کارت بانکی و هزینه بسته ها و جزوات همچنین 
اطلاعات تکمیلی با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید):

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت ۹ صبح الی 17:30 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد (در زمان خرید بسته های ارشد کد خرید ارائه می گردد).
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ - PhdAzmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره 10004004400400
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع ارشد باغبانی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-63.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:24 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد

50242 - منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد علوم و تکنولوژی  بذر
منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر-جزوات ارشد بذر - منابع ارشد بذر - جزوه های ارشد علوم و تکنولوژی بذر -منابع رتبه های برتر کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی
1-زبان انگلیسی
جزوه زبان انگلیسی
دانلود جزوه زبان انگلیسی
سوالات زبان انگلیسی عمومی
لغات تخصصی انگلیسی باغبانی
 
2-آمار
جزوه آمار
جروه امار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 
3-زراعت
جزوه زراعت عمومی
جزوه زراعت غلات
جزوه نکات برتر زراعت
جزوه نکته برداری زراعت
 
4-اکولوژی و فیزیولوژی
جزوه اکولوژی
جزوه اکولوژی عمومی
جزوه اکولوژی کشاوزی
جزوه فیزیولوژی
 
5-علفهای هرز و کنترل آنها
جزوه علفهای هرز ایران
جزوه معرفی علفهای هرز
جزوه کنترل علفهای هرز
 
6-گیاه شناسی و اصول باغبانی
جزوه گیاه شناشی 1
جزوه گیاه شناسی 2
جزوه اصول باغبانی
 
9-گیاه شناسی و خاک شناسی
جزوه گیاه شناسیی 1
جزوه گیاه شناسی 2
جزوه خاک شناسی عمومی
جزوه خاکشناسی
 
12-طرح آزمایشات کشاورزی
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی
سوالات طرح آزمایشهای کشاورزی
برترین جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - بهترین و برترین منابع ارشد تکنولوژی بذر
+مجموعه سوالات سالهای قبل
برای هر مواد امتحانی براساس مقدار ضریب آن جزوات ارسال میگردد امکان دارد یک ضریب/مواد امتحانی قید شده در بالا 2 جزوه ارسال شود،یک ضریب دیگر بر اساس ضریب بالا تا 6 جزوه ارسال گردد.

خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد| منابع دکتری | سوالات آزمون | جزوات کنکور دکتری ارشد :
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ (لطفا در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰ پیامک نمائید.
واحد ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها PhdAzmoon[at]gmail.com 
واحد فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته) store.phdazmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع دکتری صنایع غذایی - دانشگاه آزاد - ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود
درصورت عدم مشاهده بخشهایی از رشته یا بسته های درسی، هم اکنون رشته و ایمیل خود را به یکی از تلفنهای پشتیبانی پی اچ دی آزمون پیامک فرمائید.

شماره حساب و شماره کارت به کارت فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون - کارت به کارت از طریق کلیه کارتهای عضو سیستم شتاب :
بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07

بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر، مبلغ واریزی با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.

مطالب و رشته های مرتبط با رشته مورد جستجوی شما - سایت کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی - یک از چهار دات کام
منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها دانشگاه آزاد سراسری 94 - 93

منابع رتبه های برتر کارشناسی ارشد کشاومنابع کارشنامنابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزمنابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذرمنابع کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر

معتبرترین منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
معتبرترین منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری نیمه متمرکز نیز موجود می باشد.
 
منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 
منابع کنکور دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری نیمه متمرکز
 
سوالات آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آزاد - دانشگاه سراسری
 
فروش بسته کامل منابع و جزوات دکترا و ارشد سراسری و دانشگاه آزاد
یا بصورت تک درس یا تک ضریب نیز می توانید خریداری نمایید.
 
نحوه خرید و ارسال جزوات و بسته های دکتری و کارشناسی ارشد :
ارسال با پست سفارشی - پیشتاز  - ارسال به ایمیل مشتری - پرداخت و خرید آنلاین - خرید نقدی - خرید حضوری
 

منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-62.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:22 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394منابع کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 94
جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 94
سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 94
 
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 94
جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 94
سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 94

منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-61.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:20 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 

منابع کار‌شناسی ارشد آزاد 1394جزوه مدیریت مزرعه

جزوه مدیریت مزرعه

سایت یک از چهار - جزوه مدیریت مزرعه دانشگاه مشهد دستنویس خوانا و خوب ۱۷۰صفحه جزوات مدیریت مزرعه رشته اقتصاد کشاورزی مدیریت واحد های کشاورزی کتاب مدیریت رونالد دی کی جزوه مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز جزوه زبان تخصصی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی جزوه دکتر دهقانیان دانشگاه فردوسی مشهد جزوه مدیریت مزرعه دکتر اشراقی دانشگاه تهران جزوه مدیریت مزرعه دانشگاه مشهد دستنویس خوانا ... بیشتر بخوانید »


منبع : http://karshenasiarshad92.blogfa.com/post-60.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393ساعت 16:10 | توسط : خرید منابع کارشناسی ارشد 94  | 
مطالب قدیمی‌تر